TLTĐ NĐ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

24/11/2023
Tài liệu thẩm định Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Xem chi tiết tại file đính kèm./.