Bắt đầu từ quý III/2006 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại các cơ quan hành chính NN

22/06/2006
Đó là nội dung quan trọng trong a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2006/&file=QD144_2006.doc"Quyết định 144/2006/QĐ-TTg/a về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (NN) được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 20/6.

Theo đó, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 được tiến hành thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong giai đoạn từ năm 2006 - 2010, các cơ quan hành chính nhà nước phải hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện theo 4 bước cơ bản, bao gồm: xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng; đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Cũng theo Quyết định 144/2006, việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước do Cơ quan cấp giấy chứng nhận thực hiện trên cơ sở xem xét kết quả đánh giá, hoặc kết quả giám sát của tổ chức chứng nhận. Khi được yêu cầu, tổ chức chứng nhận cần tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan hành chính nhà nước trong thời hạn không quá 1 tháng.

Thủ tướng giao, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, thu hồi giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trên cơ sở xem xét, thẩm định kết quả đánh giá hoặc kết quả giám sát sau chứng nhận của tổ chức chứng nhận.

Theo Quyết định trên, trong quý III/2006, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định và lập danh sách các cơ quan và đơn vị trực thuộc để xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 2006 - 2010. Trong đó, ưu tiên thực hiện trước đối với các cơ quan, đơn vị có hoạt động liên quan trực tiếp đến nhiều tổ chức, cá nhân, từ đó rút kinh nghiệm mở rộng đến các đơn vị khác; khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

(Theo website Chính phủ)