Chương trình hành động của Ngành Tư pháp về phòng, chống tham nhũng

14/06/2006
Với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần hạn chế hiện tượng tham nhũng trong quá trình thực thi công vụ, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp đồng thời triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động của Chính phủ một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng ngành Tư pháp trong sạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ngày 12/6/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 04/2006/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp trong năm 2006.br