Danh sách công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng

Ngày 27/6/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 11/2011/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng, có hiệu lực thi hành từ 15/8/2011. Để kịp thời triển khai các quy định của Thông tư trên, Bộ Tư pháp công bố danh sách công chứng viên đang hành nghề và danh sách các tổ chức hành nghề công chứng trong cả nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp:

  Danh sách công chứng viên

 Danh sách tổ chức hành nghề công chứng