Nghệ An chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh 12/05/2016

Tỉnh Nghệ An được Bộ Tư pháp lựa chọn là một trong 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Để triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và các quy định của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại thí điểm chế định Thừa phát lại. Nhờ đó bước đầu tạo được sự đồng thuận, quyết tâm của các cơ quan có trách nhiệm trực tiếp triển khai thực hiện và nâng cao nhận thức của người dân đối với chế định này.

Bình Dương: Đề nghị quy định rõ các hành vi vi phạm của Thừa phát lại 29/09/2015

Sau thời gian thí điểm, Ban Chỉ đạo thực hiện chế định thừa phát lại của tỉnh Bình Dương đề nghị sửa đổi các văn bản liên quan đến Thừa phát lại theo hướng quy định cụ thể hơn về người yêu cầu lập vi bằng, phạm vi, thẩm quyền lập vi bằng;  khi đăng ký vi bằng phải có hình ảnh, băng hình và các tài liệu chứng minh về sự kiện hành vi mà Thừa phát lại lập vi bằng; trường hợp người yêu cầu lập vi bằng không thông thạo tiếng Việt thì có người phiên dịch.

Kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 11/09/2015

Vĩnh Long là 01 trong số 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  (trừ Tp Hồ Chí Minh) được chọn mở rộng thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết 36/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Thực hiện chủ trương trên, ngày 17/9/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2307/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Vĩnh Long” (viết tắt là Đề án). Thực hiện tinh thần nội dung trong Đề án đã được phê duyệt, ngày 17/10/2013, Ủy ban nhân dân đã ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở Tư pháp được phân công với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ Đạo. Thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian qua, Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực giúp Ban Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh triển khai việc thực hiện Đề án và đạt được những kết quả nhất định.

Tiền Giang: Nỗ lực đưa chế định Thừa phát lại vào cuộc sống 31/08/2015

Là một trong 13 địa phương tiếp tục thực hiện thí điểm thừa phát lại (TPL), Tiền Giang đã thu được những kết quả bước đầu, nhu cầu về TPL của người dân ngày càng tăng tuy nhiên khó khăn nhiều khi lại xuất phát từ chính nhận thức của các cơ quan liên quan đến hoạt động TPL.