Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” , giá trị lý luận sâu sắc, ý nghĩa thực tiễn sinh động 22/10/2019

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng gian lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đạo đức cách mạng luôn luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là gốc rễ trong mối quan hệ mật thiết tài năng của mỗi cán bộ, đảng viên, để tạo nên một nhân cách cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều bài viết, bài nói chuyện, đặc biệt là thông qua hành động cụ thể của Người để khẳng định vị trí, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên. Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là một trong những tác phẩm được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhằm thực hiện mục đích nêu trên.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc 31/08/2019

Ngày 30/8/2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dự và đọc diễn văn: " Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc". Dưới đây là toàn văn bài diễn văn.

Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước theo Tư tưởng Hồ Chí Minh 30/04/2019

Bảy mươi mốt năm trước, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” nêu rõ mục đích, phương châm, khẩu hiệu thi đua và tin tưởng: “Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi”.

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân 26/04/2019

Trong Bản Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội phải không ngừng chăm lo nâng cao đời sống nhân dân. Đây là nỗi niềm trăn trở khôn nguôi trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh mà vô cùng vĩ đại của Người

​Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh qua Di chúc của người 25/04/2019

Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tôi rất tự hào và xúc động trước những hành động, cử chỉ, tác phong cụ thể của Người; hành động, cử chỉ, tác phong đó không phải cho cá nhân của Bác mà cho cả dân tộc ta và nhân dân thế giới.

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn viên và thanh niên – vừa “hồng” vừa “chuyên” 24/04/2019

Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành một phần nói về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với thanh niên và công tác thanh niên của Đảng.

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Lời dặn đầu tiên của Bác về xây dựng Đảng 22/04/2019

Một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đầu tiên trong bản Di chúc là vấn đề xây dựng Đảng. Vượt qua ngôn ngữ, hình thức của một bản Di chúc thông thường, những vấn đề viết về xây dựng Đảng của Người trong Di chúc đã đạt đến tầm lý luận sâu sắc.