Nghiên cứu trao đổi
Chủ trương, chính sách của Đảng về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp

Tham luận của Đ/c Trịnh Xuân Toản - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCTPTW tại Hội nghị phổ biến Nghị định 113/2014/NĐ - CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

Những nội dung và điểm mới cơ bản của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

Bài phát biểu của Đ/c Đặng Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tại Hội nghị phổ biến Nghị định 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật