Một số kết quả, sản phẩm của Dự án
Báo cáo nghiên cứu xây dựng Sổ tay Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm)

Research Report on the writing a handbook of sanctioning of administrative violations in the fields of judicial assistance, judicial administration, marriage and family, civil judgment enforcement, enterprise and cooperative bankruptcy

Báo cáo nghiên cứu rà soát quy định pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị (Tiếng Việt/English)

Research report Legal review of the international covenant on civil and political rights

Báo cáo rà soát quy định pháp luật Việt Nam và các quyền dân sự, chính trị

Việc tổng hợp và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu bao gồm việc phân tích, tổng hợp, đánh giá các kết quả rà soát của Bộ Tư pháp và của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo từng nhóm quyền;

Ngiên cứu tổ chức và hoạt động của hệ thống Tư pháp của 5 quốc gia:Trung Quốc, In-đô-xi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga(Tiếng Việt/English)

Research studies on the organisation and funtioning of the justice system in 5 selected countries: China, Indonesia, Japan, Republic of Korea and Russia Federation

Báo cáo tổng thuật: Nghiên cứu đánh giá các chức năng và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ chế phối hợp thực hiện công tác tương trợ tư pháp(Tiếng Việt/English)

Overall report: Study and assessment of function and responsibilities of completent state agencies and cooperation mechanism among these agencies on implementating mutual legal assistances

Báo cáo nghiên cứu Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Ủy ban tư pháp Quốc hội đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp (Tiếng Việt/English)

Research report Reform and enhancement of performance of Judiciary Committee of National Assembly to meet the requirement of judicial reform