Báo cáo nghiên cứu so sánh về phân công và thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp tại các nước Canada, Pháp và Trung Quốc