Bổ sung quy định về cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá

15/04/2024
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Trong đó, Nghị định bổ sung Điều 54a về cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá.
Điều kiện của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá
Nghị định quy định rõ điều kiện của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá:
Là cơ sở có chức năng đào tạo, bồi dưỡng được thành lập theo quy định của pháp luật.
Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này.
Có chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; thiết lập và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
Quyền và nghĩa vụ của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá
Được thu phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
Gửi thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 04A.TC ban hành kèm theo Nghị định này về Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ít nhất 30 ngày trước khi tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá.
Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu quy định.
Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá theo chương trình khung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 5 năm 2024.