Bộ Tài chính ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

18/03/2024
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2024/TT-BTC quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính
Thông tư 03 áp dụng đối với các đối tượng sau: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.
Theo thông tư, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành Tài chính và các đặc điểm cơ bản của đối tượng quản lý của ngành Tài chính nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của ngành Tài chính và các cơ quan Nhà nước; công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển các lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính; đáp ứng nhu cầu trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê tài chính theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn Luật Thống kê.
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính bao gồm: Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư; Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư.
Cụ thể, nhóm chỉ tiêu “Ngân sách nhà nước” gồm các nội dung: Thu ngân sách nhà nước và cơ cấu thu; Chi ngân sách nhà nước và cơ cấu chi; Bội chi ngân sách nhà nước...
Nhóm chỉ tiêu “Quản lý ngân quỹ nhà nước” gồm các nội dung: Thu, chi ngân quỹ nhà nước; Sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi/Xử lý ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt.
Nhóm chỉ tiêu “Nợ công” gồm các nội dung: Vay và trả nợ công; Vay và trả nợ của Chính phủ; Vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh; Vay và trả nợ của Chính quyền địa phương; Vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp; Vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia...
Lĩnh vực chứng khoán gồm các chỉ tiêu: Chỉ số chứng khoán; Giá trị vốn hoá thị trường cổ phiếu; Khối lượng và giá trị chứng khoán giao dịch; Số lượng công ty chứng khoán có giấy phép hoạt động; Hoạt động đấu thầu trái phiếu; Giao dịch trái phiếu Chính phủ…
Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm có các chỉ tiêu sau: Doanh thu phí bảo hiểm; Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm.
Lĩnh vực Xuất, nhập khẩu có các chỉ tiêu: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chịu thuế; Chỉ số đơn giá và lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu…
Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho Cục Tin học và Thống kê tài chính: Chủ trì tổng hợp thông tin thống kê được quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính; Thực hiện phổ biến thông tin thống kê tài chính; Chủ trì xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin từ hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính...
Các đơn vị liên quan theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức triển khai thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính theo quy định.
Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thu thập, tổng hợp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành địa phương cung cấp thông tin để thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính theo quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; đảm bảo tính kết nối, liên thông, chia sẻ, tích hợp thông tin, dữ liệu với Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính, các hệ thống thông tin tác nghiệp và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của đơn vị.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.
Thông tư này thay thế Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.