Điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của UBND cấp tỉnh

25/01/2024
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 17/2023/TT-BVHTTDL quy định điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Thông tư quy định rõ điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của UBND cấp tỉnh:
Theo đó, UBND cấp tỉnh được cấp Giấy phép phân loại phim đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a- Có Hội đồng thẩm định, phân loại phim đáp ứng quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, phân loại phim;
b- Có cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật chiếu phim phù hợp với các định dạng phim bảo đảm phục vụ hoạt động thẩm định, phân loại phim;
c- Có kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để tổ chức, cá nhân thực hiện đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim.
UBND cấp tỉnh được cấp Giấy phép phân loại phim đối với phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình do cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu khi đáp ứng các quy định tại điểm a, b và c nêu trên; năm trước liền kề (tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12), các cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh sản xuất ít nhất 10 phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình đã được cấp Giấy phép phân loại phim và được phép phổ biến.
Thông báo đủ điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim
Hàng năm, từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 01, khi đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim quy định, UBND cấp tỉnh thực hiện:
Gửi Thông báo đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh) về việc đủ điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim.
Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh về việc đủ điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim.
Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thông báo, UBND cấp tỉnh được cấp Giấy phép phân loại phim đến hết ngày 31 tháng 01 của năm sau liền kề.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất việc bảo đảm các điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim; thông báo bằng văn bản về việc UBND cấp tỉnh không đủ điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/3/2024.