Nghị định về họ, hụi, biêu, phường đã quy định hai hình thức họ

10/12/2006
Nghị định về họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là họ) của Chính phủ đã quy định cụ thể những nội dung; hình thức thỏa thuận về họ, cũng như trách nhiệm của những người tham gia, trong đó quy định rõ về hai hình thức họ.
Họ không có lãi

Họ không có lãi chính là họ mà theo sự thỏa thuận giữa những người tham gia, thành viên được lĩnh họ nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ và không phải trả lãi cho các thành viên khác. Thành viên lĩnh họ có nghĩa vụ tiếp tục góp họ để các thành viên khác được lĩnh cho đến khi thành viên cuối cùng lĩnh họ. Việc lĩnh họ thông qua hình thức bốc thăm.

-Quyền và nghĩa vụ của các thành viên là: Phải góp phần họ theo thỏa thuận cho chủ họ trong trường hợp có chủ họ hoặc cho thành viên được lĩnh họ. Phải bồi thường thiệt hại cho những người tham gia họ, nếu vi phạm nghĩa vụ mà gây thiệt hại cùng các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận. Trong trường hợp không có chủ họ thì thành viên được ủy quyền lập và giữ sổ họ có các nghĩa vụ theo quy định. Đến kỳ mở họ, thành viên được lĩnh họ có quyền nhận các phần họ từ chủ họ hoặc các thành viên khác trong họ. Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp bị vi phạm. Được chuyển giao phần họ theo quy định của pháp luật. Có quyền ra khỏi họ và yêu cầu chủ họ hoặc người giữ sổ họ cho xem sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến họ. Ngoài ra, nghị định cũng quy định các quyền khác của thành viên theo như thỏa thuận.

-Chủ họ cũng có những quyền và nghĩa vụ như: Lập và giữ sổ họ, cũng như các giấy tờ liên quan đến họ; thu phần họ của các thành viên; giao các phần họ cho thành viên được lĩnh họ; nộp thay phần họ của thành viên trong trường hợp có thỏa thuận nếu đến kỳ mở họ mà có thành viên không góp phần họ; cho các thành viên xem sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến họ khi có yêu cầu, cùng với các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận.

Có quyền yêu cầu các thành viên trong họ phải góp phần họ; yêu cầu thành viên được lĩnh họ nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ; có quyền yêu cầu thành viên không góp phần họ của mình phai hoàn trả phần họ trong trường hợp chủ họ đã góp thay cho thành viên đó; và có các quyền khác theo thỏa thuận.

Họ có lãi

Họ có lãi bao gồm có họ đầu thảo và họ hưởng hoa hồng.

Họ có lãi là họ mà theo thỏa thuận giữa những người tham gia họ, thành viên được lĩnh họ nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ và phải trả lãi cho các thành viên khác. Thành viên đã lĩnh họ có nghĩa vụ tiếp tục góp các phần họ để các thành viên khác được lĩnh cho đến khi thành viên cuối cùng lĩnh họ.

Thành viên lĩnh họ trong từng kỳ mở họ là người trả lãi cao nhất, trừ trường hợp có thỏa thuận; trong một kỳ mở họ mà có nhiều thành viên cùng trả một mức lãi và mức lãi đó là mức lãi cao nhất thì những người này bốc thăm để xác định thành viên được lĩnh họ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; thành viên đã lĩnh họ không được tham gia trả lãi trong các kỳ mở họ tiếp theo, trừ trường hợp quy định khác.

Trong trường hợp một thành viên có nhiều phần họ trong một họ thì thành viên này có quyền trả lãi cho đến khi có số lần lĩnh họ tương ứng với số phần họ mà thành viên đó tham gia trong một họ.

-Họ đầu thảo là họ mà theo sự thỏa thuận, chủ họ được lĩnh toàn bộ các phần họ trong một kỳ mở họ và không phải trả lãi cho các thành viên khác. Trong các kỳ mở họ khác, thành viên trả lãi cao nhất được lĩnh họ và phải trả lãi cho các thành viên khác.

Nghĩa vụ của các thành viên trong họ đầu thảo có nghĩa vụ góp phần họ; trả lãi cho các thành viên khác; bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ; cùng các nghĩa vụ khác, các thành viên trong họ đầu thảo còn được quyền đưa ra mức lãi trong mỗi kỳ mở họ, được hưởng lãi từ thành viên được lĩnh họ và những quyền khác như quyền của thành viên trong họ không có lãi.

Nghĩa vụ chủ họ trong họ đầu thảo cũng giống như nghĩa vụ của chủ họ trong họ không có lãi. Quyền của chủ họ trong họ đầu thảo: được lĩnh các phần họ trong một kỳ mở họ; Được yêu cầu thành viên không góp phần họ của mình phải hoàn trả phần họ trong trường hợp chủ họ đã góp thay cho thành viên đó, không phải trả lãi cho các thành viên khác.

- Họ hưởng hoa hồng là họ mà theo thỏa thuận, chủ họ có trách nhiệm thu phần họ của các thành viên góp họ để giao cho thành viên được lĩnh họ. Thành viên được lĩnh họ phải trả lãi cho các thành viên khác và phải trả một khoản hoa hồng cho chủ họ. Mức hoa hồng sẽ do thỏa thuận.

Thành viên trong họ hưởng hoa hồng cũng có nghĩa vụ và quyền giống như thành viên trong họ đầu thảo và phải trả hoa hồng cho chủ họ.

Chủ họ trong họ hưởng hoa hồng có nghĩa vụ như chủ họ trong họ không có lãi và được hưởng hoa hồng từ các thành viên được lĩnh họ; được yêu cầu các'thành viền góp phần họ; được yêu cầu thành viên không góp phần họ của mình phải hoàn trả phần họ trong trường hợp chủ họ đã góp thay cho thành viên đó.

Trách nhiệm và giải quyết tranh chấp

-Trách nhiệm của chủ họ do không giao các phần họ cho thành viên được lĩnh họ:

Khi chủ họ đã thu các phần họ nhưng không giao cho thành viên được lĩnh họ thì ngoài việc phải giao các phần họ đã thu được cho các thành viên còn phải bồi thường thiệt hại nếu có; Chủ họ phải trả lãi đối với các phân họ giao chậm theo mức lãi do các bên thỏa thuận hay lãi suất của ngân hàng.

-Trách nhiệm của các thành viên do không góp họ:

Thành viên không góp họ khi đến kỳ mở họ thì phải thanh toán đủ phần họ còn thiếu và bồi thường thiệt hại nếu có. Trong trường hợp thành viên không góp phần họ, chủ họ góp thay thì thành viên phải trả cho chủ nợ các phần chậm trả và cả khoản lãi. Mức lãi do các bên thỏa thuận hay áp dụng mức lãi suất ngân hàng.

-Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hoặc theo yêu cầu của một hoặc nhiều người tham gia họ, tranh chấp đó được giải quyết tại tòa án theo quy định của pháp luật TTDS.

(Theo Pháp luật Việt Nam)