Tiếp nhận phản ánh văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, bất cập

25/02/2020
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thành lập Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành công tác rà soát pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật và nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổ công tác mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển.

Thông tin phản ánh kiến nghị xin gửi về:

Thư điện tử: tocongtac236@moj.gov.vn

Điện thoại liên hệ: 024.627.39658/024.627.39655 (qua Cục Kiểm tra văn bản QPPL)"