Khẩn trương soạn thảo 8 VBQPPL quy đinh chi tiết Luật Bảo vệ môi trường

10/04/2006
Thủ tướng Phan Văn Khải đã có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương soạn thảo và trình các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường đúng theo tiến độ được giao.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm trình dự thảo các Nghị định quy định chi tiết về tiêu chuẩn môi trường, đánh giá  tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; quy định các hành vi, hình thức, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; chính sách ưu đãi đối với hoạt động bảo vệ môi trường;  dự thảo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường nước của lưu vực sông.

Trong tháng 4/2006, Bộ Nội vụ trình dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường. Bộ Tài chính khẩn trương chuẩn bị Nghị định quy định về thu nộp và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, khí thải, khai thác dầu khí và các nguồn tác động xấu khác đối với môi trường để trình Chính phủ ban hành trong năm 2007.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan khác dự thảo quyết định của Chính phủ quy định việc xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo hoa

 

(Theo website Chính phủ)