Một số suy nghĩ về công tác đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần Kết luận 80-KL/TW 11/12/2020

Ngày 20/6/2020, nhằm tăng cường và bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Kết luận số 80-KL/TW của Đảng là văn kiện chính trị quan trọng của Đảng, giúp tạo tiền đề và nền tảng vững chắc để tiếp tục triển khai hoạt động PBGDPL một cách hệ thống, đồng bộ và hiệu quả trong cả hệ thống chính trị. Theo đó, nội dung của Kết luận số 80-KL/TW đã tập trung quán triệt những định hướng, gợi mở lớn cho việc thực hiện PBGDPL của toàn bộ hệ thống chính trị trong thời gian tới trước những thay đổi nhanh chóng về công nghệ và các yêu cầu bảo đảm quyền thông tin pháp luật của người dân.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh 30/11/2020

Nhân dịp Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam” được tổ chức vào sáng nay (30/11), Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp trân trọng giới thiệu tới độc giả bài viết "Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh" của TS. Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta trong giai đoạn hiện nay... 26/11/2020

Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta trong giai đoạn hiện nay – một góc nhìn từ vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

Vận dụng tư tưởng HCM trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam 26/11/2020

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam hiện nay