Khánh Hòa thí điểm phương thức thi tuyển công khai chức danh Trưởng, Phó phòng

01/01/0001
Ngày 26/12/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số: 3600/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.
 

Với mục tiêu của Đề án: Đổi mới phương thức tuyển chọn công chức lãnh đạo cấp phòng, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, đồng thời là một trong những giải pháp giúp các cơ quan, địa phương tuyển chọn người để bổ nhiệm làm công chức lãnh đạo, quản lý; Tuyển chọn những người thực sự giỏi trong những người dự thi, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt thông qua thi tuyển để bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo cấp phòng ở các cơ quan, địa phương; Tạo điều kiện, động lực để công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; Thu hút những người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt từ bên ngoài cơ quan, địa phương cùng tham gia…

Phạm vi áp dụng: Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Tương đương; Phó Chi cục trưởng và tương đương trực thuộc các Sở, ban, ngành.

Đối với UBND cấp huyện: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các phòng chuyên môn.

Thời gian thực hiện: Thí điểm trong 2 năm 2015-2016. Sau năm 2016 sẽ tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm và triển khai rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo Đề án được phê duyệt, Nội dung thi tuyển gồm 3 phần: Thi  viết 1 bài về kiến thức chung với thời gian làm bài 180 phút;  Thi thuyết trình, bảo vệ đề án với thời gian không quá 45 phút và phần Thi vấn đáp không quá 30 phút.

Việt An