Thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

01/01/0001
Ngày 11/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 1984/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp.

Việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi nhằm tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ- CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Trước đó, biên chế, tài chính thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính được chuyển từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyễn Hồng Tấn, STP Quảng Ngãi