Tổ chức đường dây nóng tiếp nhận thông tin về những hành vi tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong thực hiện cơ chế “một cửa” tại Tỉnh Phú Thọ

28/07/2005
Từ tháng 7/2005, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức đường dây nóng tiếp nhận thông tin về những hành vi tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong thực hiện cơ chế “một cửa” ở cả ba cấp: Tỉnh, huyện, xã. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực tổ công tác nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính của UBND tỉnh được giao nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận thông tin