Tăng cường trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

20/02/2024
Tăng cường trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Chiều 20/2, Bộ trưởng Lê Thành Long và các Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
Báo cáo tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Trần Anh Đức cho biết, trong thời gian qua, Vụ đã chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm tra VBQPPL và các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.
Dự thảo Nghị định gồm 3 điều, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Nhóm quy định được cắt giảm hoặc đơn giản hóa về yêu cầu, cách thức thực hiện để đẩy nhanh tiến độ tiến độ xây dựng văn bản nhưng vẫn bảo đảm phù hợp quy định của Luật Ban hành VBQPPL; Nhóm quy định được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ ràng, rành mạch hơn để đảm bảo phù hợp quy định của Luật Ban hành VBQPPL và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho bộ, ngành, địa phương; Nhóm quy định được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác xây dựng pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cơ quan lập đề nghị, soạn thảo VBQPPL và các chủ thể có liên quan trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL.
 

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Trần Anh Đức báo cáo tại cuộc họp.
 
So với dự thảo Nghị định đã báo cáo Lãnh đạo Bộ trước đó, dự thảo đã sửa đổi một số nội dung bao gồm: không bãi bỏ Điều 4 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP về các trường hợp lập đề nghị xây dựng VBQPPL; giữ lại quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP về lấy ý kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh đối với VBQPPL của địa phương; sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 và điểm c Khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP về trách nhiệm thẩm định đề nghị xây dựng VBQPPL; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 42 quy định về hình thức các tài liệu trong hồ sơ dự án, dự thảo VBQPPL gửi thẩm định để thống nhất cách hiểu và áp dụng…
 

Toàn cảnh cuộc họp.
 
Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Nghị định đó là việc sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến tự kiểm tra văn bản. Cụ thể là về khái niệm “kiểm tra VBQPPL”, phương thức và căn cứ thực hiện kiểm tra văn bản, trách nhiệm tự kiểm tra văn bản được sửa đổi, bổ sung với mục tiêu gắn trách nhiệm tự kiểm tra văn bản của các chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản cả ở trung ương và địa phương.
Tại cuộc họp, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan đã cho ý kiến góp ý về các nội dung của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
 
Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại cuộc họp.
 
Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan nhằm làm nổi bật những điểm mới của dự thảo Nghị định; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Bộ trưởng Lê Thành Long và các Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Trần Tiến Dũng đồng chủ trì cuộc họp.
Đại diện Lãnh đạo các đơn vị có liên quan cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị định.
 
Thu Nga - Trung tâm Thông tin