Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng dự thảo Pháp lệnh Cảnh sát khu vực

14/09/2018
Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng dự thảo Pháp lệnh Cảnh sát khu vực
Ngày 14/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp thẩm định đề nghị xây dựng dự thảo Pháp lệnh Cảnh sát khu vực.

Theo đó, dự thảo đã bổ sung các quy định về xây dựng lực lượng Cảnh sát khu vực, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, các hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, bổ sung, điều chỉnh các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, chính sách, bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng Cảnh sát khu vực cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và bảo đảm thống nhất, phù hợp với hệ thống pháp luật có liên quan. 
 

Dự thảo Pháp lệnh cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với Cảnh sát khu vực trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.
Sau khi lắng nghe ý kiến góp ý của đại diện các Bộ, ngành, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu làm rõ một số vấn đề như: cơ sở pháp lý; sự cần thiết xây dựng Pháp lệnh; sự phù hợp với quy định của Hiến pháp; tính thống nhất, đồng bộ với các Luật liên quan như Luật Công an nhân dân, Luật Cảnh vệ, Pháp luật Cảnh sát cơ động…Đặc biệt, phải bảo đảm phù hợp với Đề án kiện toàn mô hình tổ chức của Bộ Công an theo hướng nghiên cứu tổ chức lại bộ máy Công an ở cấp tỉnh, cấp huyện tinh gọn, tập trung hơn để bố trí tăng cường lực lượng xuống cơ sở theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.