Quy chế thi đua khen thưởng của Công đoàn Bộ Tư pháp

01/09/2005
Ngày 12 tháng 08 năm 2005 Công đoàn Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-TĐKTCĐ về việc Quy chế thi đua khen thưởng của Công đoàn Bộ. thay thế Quyết định số 12/QĐ-TĐKTCĐ ngày 19 tháng 05 năm 2002 của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ về ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Công đoàn Bộ Tư pháp.