Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư pháp trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

04/03/2024
Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư pháp trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
Triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ Tư pháp trong sạch, vững mạnh, các đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng sau đây:
Một là, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị
Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; khẳng định định hướng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại hội XIII của Đảng bổ sung, phát triển các nội dung: Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định và thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Coi trọng nâng cao năng lực dự báo và ứng phó với các thách thức, biến động của tình hình. Quá trình hoạch định chủ trương, chính sách phải đánh giá tác động và cân đối, bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả; hình thành cơ chế tổ chức thực hiện nghị quyết bài bản, nghiêm túc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân.
Hai là, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng
Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của Đảng; tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lời nói không đi đôi với việc làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.
Tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, xuất bản, đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn giỏi, phù hợp với thời đại công nghệ số để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng trên không gian mạng.
Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn; khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên chính trị, báo cáo viên.
Ba là, quan tâm xây dựng Đảng về đạo đức
Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, để mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên “tự soi, tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện lệch lạc và xử nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu các cấp; cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Nêu gương phải trở thành một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Kết hợp giữa giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước với giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
Bốn là, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên
Ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy. Thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng của cơ quan, đơn vị.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nhân sinh quan cách mạng cho đảng viên; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đảng viên. Cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy về công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị.
Năm là, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sự gương mẫu, tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Coi trọng đánh giá chất lượng, hiệu quả thực tế theo chức trách, nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Chú trọng cơ cấu hợp lý, sớm phát hiện, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.
Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đồng thời có cơ chế khuyến khích, bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, dám đổi mới sang tạo vì lợi ích chung.
Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ. Chủ động đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Xây dựng củng cố cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.
Sáu là, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
Tiếp tục cải tiến, đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đảm bảo khách quan, dân chủ, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, khả thi. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực.
Đẩy mạnh tự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.
Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, coi trọng giám sát theo chuyên đề. Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp