Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ,đảng viên là lãnh đạo chủ chốt các cấp tại Đảng bộ BTP

11/09/2023
Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ,đảng viên là lãnh đạo chủ chốt các cấp tại Đảng bộ BTP
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu. Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Đảng trước Nhân dân”.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp xác định thời gian tới các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tư pháp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp về vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nâng cao năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, tính chiến đấu, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, nhất là các nguyên tắc nền tảng của Đảng. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình, phê bình của đảng viên tại sinh hoạt chi bộ, của cấp ủy viên trong các kỳ họp của cấp ủy các cấp.
Thứ hai, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chi bộ. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý đảng viên; thường xuyên đôn đốc việc triển khai việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc, những vấn đề phát sinh.
Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, tiếp tục thực hiện sâu rộng, thường xuyên, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Phát huy và nhân rộng những điển hình tiên tiến, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Tăng cường các hoạt động tôn vinh, biểu dương các tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thứ tư, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng thời gian để thực hiện trách nhiệm nêu gương. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm, hiệu quả trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác. Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.
Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát cấp ủy cùng cấp và đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.
 
                     Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp