10 trợ giúp viên pháp lý có số vụ việc tham gia tố tụng kết thúc nhiều nhất năm 2023

10/04/2024
10 trợ giúp viên pháp lý có số vụ việc tham gia tố tụng kết thúc nhiều nhất năm 2023
10 Trợ giúp viên pháp lý có số vụ việc tham gia tố tụng kết thúc nhiều nhất năm 2023 theo Công văn số 5282/BTP-TGPL ngày 29/12/2022 của Bộ Tư pháp về việc ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2023, gồm những ông/bà có tên sau đây:
 
 
DANH SÁCH 10 TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ CÓ SỐ VỤ VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG CAO NHẤT NĂM 2023
STT Họ và tên Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh/ thành phố Số năm là TGVPL Số vụ việc tham gia tố tụng (theo BC của địa phương)
Dưới 3 năm Từ đủ 3 năm đến dưới 05 năm Từ đủ 05 năm trở nên
1 Nguyễn Công Hưởng Lai Châu     x 127
2 Nguyễn Thị Liên Hải Dương     x 112
3 Nguyễn Thị Chi Hải Dương     x 109
4 Phạm Văn Điều Hải Dương     x 103
5 Lê Văn Duy Vĩnh Phúc     x 103
6 Võ Văn Dũng Hà Nội   x   100
7 Lã Thành Công Phú Thọ     x 95
8 Kim Hồng Thanh Vĩnh Phúc     x 94
9 Bùi Đức Dũng Phú Thọ     x 93
10 Lê Thị Thu Hiền Hải Dương     x 91