Công văn của Bộ Tư pháp về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

25/02/2022
Công văn của Bộ Tư pháp về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Trước tình hình, diễn biến dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội ngày càng phức tạp, số ca mắc mới gia tăng, nguồn lây tiềm ẩn trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:
1.Chịu trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị theo quy định, phù hợp với Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. Tiếp tục quán triệt, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19.
2. Căn cứ tình hình, diễn biến dịch tại đơn vị và yêu cầu công việc, Thủ trưởng đơn vị có thể bố trí luân phiên công chức, viên chức và người lao động
làm việc trực tuyến tại nhà; bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.
3. Ưu tiên tổ chức các cuộc họp theo hình thức trực tuyến. Trường hợp nhất thiết phải tổ chức họp trực tiếp, các đơn vị cân nhắc số lượng người dự họp phù hợp để bảo đảm việc phòng chống dịch. Thực hiện đúng nguyên tắc 5K về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế; Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khi tổ chức cuộc họp.
4. Văn phòng Bộ và các đơn vị có trụ sở riêng chủ động phối hợp với các đơn vị làm việc tại trụ sở định kỳ tổ chức xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên cho
công chức, viên chức và người lao động; phối hợp với Công đoàn Bộ hỗ trợ, cung cấp dụng cụ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong trường hợp cấp thiết.
5. Kịp thời báo cáo về các vấn đề phát sinh liên quan đến tình hình dịch, bệnh tại đơn vị; tổng hợp danh sách công chức, viên chức, người lao động thuộc trường hợp nhiễm bệnh (F0) hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm (F1) (nếu có phát sinh), nhất là các trường hợp cần sự hỗ trợ của Bộ, gửi Văn phòng Bộ trước 15h00 hàng ngày để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo.
Trên đây là yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện./