Các Bộ khẩn trương chuẩn bị tài liệu Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI

19/04/2006
Ngày 14/4, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Y tế, Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa - Thông tin và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Ủy ban Thể dục Thể thao, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình Báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị, trình báo cáo về tình hình thực hiện pháp luật về Người cao tuổi, Người tàn tật; Tờ trình và dự thảo Luật đưa người lao động đi làm ở nước ngoài; Tờ trình và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động; Tờ trình và dự thảo Luật Dạy nghề.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị, trình báo cáo về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai; Báo cáo về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010.

Báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sẽ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị, trình trong Kỳ họp thứ 9 sắp tới.

Thủ tướng yêu cầu, sau khi các Báo cáo, Tờ trình, dự án Luật được Chính phủ thông qua, Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Quốc hội, các Bộ trưởng thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ và gửi đến Văn phòng Quốc hội trước ngày 15/4 đối với Tờ trình, và trước ngày 25/4 đối với các Báo cáo.

(Theo website Chính phủ)