HSTĐ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông 15/04/2024

Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"

HSTĐ đề nghị xây dựng Nghị định quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên NSNN 15/04/2024

Hồ sơ thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng