Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 10/3 đến 16/3/2014

10/03/2014
 

 1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Bộ Luật dân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Đầu tư (sửa đổi); Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thi hành án dân sự; Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người theo Hiến pháp năm 2013.

2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo: Hội nghị tổng kết thi hành Bộ Luật hình sự; Hội thảo: Định hướng thể chế hoá bằng pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện quyền con người trong Hiến pháp năm 2013; Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Phần Quy định chung Bộ luật dân sự