Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 03/3 đến 09/3/2014

03/03/2014
 

 Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật Hộ tịch; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ Luật dân sự (sửa đổi) (Phần vật quyền); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định về cấp ý kiến pháp lý; Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự.