Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 02/12 đến 8/12/2013

29/11/2013
 

 1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi hành án dân sự; Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định hướng dẫn thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Nghị định về tổ chức và hoạt động Thanh tra Tư pháp và tình hình giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo;  Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu; Đề án "Tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối"; Kế hoạch tổng thể hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp.

2. Tổ chức Hội thảo "Bình luận, đánh giá kết quả nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật việt Nam về quyền dân sự, chính trị so với Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị".