Thông báo chiêu sinh các Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ ( Đã hết hạn 12/04/2024 )

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế (lớp 2); Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tham gia thương lượng, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng thương mại, đầu tư quốc tế