Thông báo Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 ( Đã hết hạn 27/01/2024 )

Thực hiện Luật Tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2024 về các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Thông báo về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính và các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ( 01/05/2024 )

Thông báo về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính, các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho cán bộ, công chức.

Thông báo học bổng JDS ( Đã hết hạn 02/02/2024 )