Thông báo Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024 ( Đã hết hạn 28/05/2024 )

​Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024.