Sơ lược về mô hình tổ chức của Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương từ năm 1945 đến nay 24/06/2014

Trải qua gần 70 năm kể từ ngày Bộ Tư pháp ra đời theo Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 28/8/1945), cùng với quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương đã trải qua nhiều bước phát triển quan trọng và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm Ngày Truyền thống Ngành  Tư pháp Việt Nam, chúng ta cùng nhìn lại về mô hình tổ chức của Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương từ năm 1945 đến nay để rõ hơn về quá trình xây dựng và phát triển của Ngành Tư pháp.