Hoạt động xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp từ năm 1980 đến nay

Ngay từ ngày đầu thành lập nhà nước Việt Nam mới (năm 1945), Bộ Tư pháp là một trong số 12 Bộ thuộc cơ cấu Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Cho đến nay, Bộ Tư pháp đã có 60 năm hình thành và phát triển với những bước thăng trầm lịch sử. Mười lăm năm đầu được thành lập và hoạt động (1945 - 1960), đồng thời với việc đảm nhiệm những chức năng rất quan trọng của cơ quan hành pháp gắn chặt với các hoạt động tố tụng và hoạt động của toà án, Bộ Tư pháp đã có những đóng góp quan trọng trong việc đặt nền móng, xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ nhân dân của nhà nước Việt Nam mới thay thế cho hệ thống pháp luật thuộc địa, nửa phong kiến trước đây. Chỉ đến khi được tái lập từ năm 1981 đến nay, Bộ Tư pháp mới thật sự và từng bước được khẳng định là “Bộ xây dựng pháp luật” của Chính phủ.

Đạo đức và pháp luật trong tư tưởng Hồ Chí Minh - Đức trị hay pháp trị *

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương pháp trị, hay Người chủ trương đức trị? Vấn đề này gần đây được nêu ra ở nhiều cuộc hội thảo, ở đâu, tranh luận cũng sôi nổi. Nhưng ở đâu, hai phe vẫn cứ “bất phân thắng phụ” ! Vì cả hai phe đều nói có đủ sách, đủ chứng. Lại có phe thứ ba chiết trung, dung hoà hai phe mà nói rằng, phương thức trị quốc an dân của Lãnh tụ kết hợp hài hoà đức trị và pháp trị. Đức trị của văn hiến á Đông, Pháp trị của khoa học quản lí Âu Mỹ.