Họp Ban Chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp

05/06/2015
Họp Ban Chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp
Sáng nay, Ban Chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp tổ chức họp nghe báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền.

Ngày 19/02/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 394/QĐ-BTP về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Ngay sau khi Quyết định được ban hành, các đơn vị đã tích cực, chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Ngành về truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Ngành, về vai trò, vị trí của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

   

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã báo cáo với hai đồng chí Thứ trưởng về tình hình triển khai nhiệm vụ cụ thể, cũng như đưa ra các đề xuất nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng và Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền hoan nghênh các đơn vị tích cực tham gia, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao gặt hái được những kết quả bước đầu bám sát Kế hoạch bảo đảm chất lượng. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng nhấn mạnh, đối với nhiệm vụ nghiên cứu, xuất bản các ấn phẩm về ngành Tư pháp, các đơn vị được giao chủ trì thực hiện việc gửi lại dự thảo các ấn phẩm về Ban Chỉ đạo. Đồng thời yêu cầu Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng kế hoạch chi tiết về nhiệm vụ mời khách quốc tế tham dự, đại biểu quốc tế phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. Để Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp đạt được kết quả tốt đẹp nhất, Thứ trưởng đề nghị các tiểu ban, các đơn vị tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc các hoạt động được phân công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đặt ra.