Dự án "Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc của Văn phòng Bộ Tư pháp"
1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng Bộ Tư pháp
- Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 04 62739333, fax: 0462739358
2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc của Văn phòng Bộ Tư pháp
3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu: 871/QĐ-VP ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.
4. Chủ đầu tư: Văn phòng Bộ Tư pháp