Triển khai phần mềm QLVB & HSCV tại cơ quan Bộ Tư pháp
Về mặt nghiệp vụ, hệ thống QLVB&HSCV sẽ bao gồm các nội dung sau:
·           Tiếp nhận và phân phối văn bản đến
·           Quản lý, giải quyết văn bản đến
·           Soạn thảo, trình duyệt văn bản đi
·           Quản lý, ban hành văn bản đi
·           Theo dõi hồi báo (theo dõi thực hiện và triển khai văn bản)
·           Giải quyết công việc thông qua HSCV
·           Cung cấp thông tin phục vụ điều hành tác nghiệp;
·           Thực hiện trao đổi thông tin trong nội bộ cơ quan và với bên ngoài.
Tích hợp với các thành phần khác có liên quan của Hệ thống thông tin tại cơ quan để trao đổi thông tin như: cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử của Bộ, cung cấp VB quy phạm pháp luật cho CSDL VB Quy phạm pháp luật,....

 • Chủ đầu tư: Trung tâm Tin học - Bộ Tư pháp
 • Phạm vi:

  Các đơn vị tham gia vận hành hệ thống

  · Lãnh đạo Bộ

  · Văn phòng, các Vụ, Thanh tra Bộ

  · Các Cục trực thuộc Bộ

  · Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

 • Thời gian thực hiện: 1 năm