Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc của Văn phòng Bộ Tư pháp

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng Bộ Tư pháp

-    Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

-    Điện thoại: 04 62739333, fax: 0462739358

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc của Văn phòng Bộ Tư pháp

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu: 871/QĐ-VP ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

4. Chủ đầu tư: Văn phòng Bộ Tư pháp