Phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp năm 2007

  • Chủ đầu tư: Trung tâm Tin học - Bộ Tư pháp
  • Phạm vi:
    Nâng cấp Trang thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật - Nâng cấp, bổ sung: § Thay đổi công nghệ nền, giao diện, cải thiện tốc độ đáp ứng nhu cầu trao đổi của người dân cũng như các đối tượng quan tâm; § Xây dựng các tính năng hỗ trợ việc trao đổi thông tin, công bố thông tin trên Internet một cách có hiệu quả; § Áp dụng công nghệ xử lý và truyền dữ liệu song song (AJAX) nhằm tăng chất lượng, hiệu quả dịch vụ của Trang thông tin; § Xây dựng các kênh phục vụ phổ biến pháp luật tới người dân. · Xây dựng mới trang thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công § Giới thiệu các thông tin về dự án, hạng mục đầu tư và mua sắm tài sản công, công tác đấu thầu § Cung cấp các mẫu, bao gồm: hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thông báo mời thầu, mời sơ tuyển, thông báo nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời chào hàng,… § Cung cấp các thông tin: thông tin về các hạng mục đầu tư, thông tin về dự án, mua sắm công, thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu,…. § Cung cấp thông tin về nhà thầu: Tên nhà thầu, năng lực nhà thầu, khả năng tài chính,… · Nâng cấp Trang thông tin Lấy ý kiến về dự thảo VBQPPL § Thực hiện quản lý nội dung các dự thảo và các ý kiến đóng góp trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu. § Tăng cường tính tương tác với những đối tượng quan tâm. § Bổ sung các tiện ích giúp cho việc gửi ý kiến đóng góp một cách đơn giản và thuận tiện hơn nữa.
  • Thời gian thực hiện: 1 năm.