Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng

27/05/2016

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, sáng ngày 26/5/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm Trưởng đoàn, cùng với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp; Vụ Pháp luật thuộc Văn phòng Chính phủ; Vụ Tổ chức - Biên chế thuộc Bộ Nội vụ và Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài chính) đã tiến hành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiếp và làm việc với Đoàn liên ngành, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có Thứ trưởng Phạm Đại Dương, Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục Đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa và các đơn vị có liên quan.

  Báo cáo do đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tại buổi làm việc cho thấy, trong năm qua, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã luôn quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc Vụ Pháp chế và các đơn vị thực hiện tốt các nội dung về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các buổi giao ban hàng tuần, hàng tháng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc kịp thời các đơn vị chủ trì soạn thảo xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết để sớm trình cơ quan có thẩm quyền ban hành đúng tiến độ; triển khai quy trình quản lý thực hiện kế hoạch xây dựng các đề án trên cơ sở ứng dụng phần mềm tin học, trong đó có nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Đoàn kiểm tra và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao đổi, phân tích để làm rõ những vấn đề còn nhiều vướng mắc trong quá trình theo dõi tình hình thi hành tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Kết luận sơ bộ tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện một số vấn đề chủ yếu sau: (1) Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ về ý nghĩa, vai trò của công tác theo dõi thình hình thi hành pháp luật; (2) Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác theo quy định; (4) Tăng cường công tác phối hợp, xây dựng Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật giữa các đơn vị thuộc Bộ; (5) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật theo thẩm quyền đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; (6) Chủ động đề xuất tập thể cá nhân có thành tích trong công tác theo dõi thi hành pháp luật để biểu dương khen thưởng kịp thời.
Trước đó, vào sáng ngày 25/5/2016, tại trụ sở Bộ Xây dựng, được sự ủy quyền của Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với Bộ Xây dựng về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành có đồng chí Đỗ Đức Duy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Quản lý hoạt động xây dựng và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Xây dựng. Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã rất quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu tình hình mới và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình thi hành pháp luật. Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Xây dựng đã chủ động, kịp thời tham mưu Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyển văn bản quy định chi tiết. Tính đến tháng 5/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành 10 Thông tư. Về tình hình tuân thủ pháp luật, Bộ Xây dựng đã chủ động, tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn ngừa, phát hiện, có biện pháp xử lý vi phạm hành chính; kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong hoạt động đầu tư xây dựng cho phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.
Trên cơ sở báo cáo và ý kiến của Bộ Xây dựng đối với các vấn đề do thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành đặt ra, đồng chí Đặng Thanh Sơn đã kết luận sơ bộ về tình hình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Xây dựng. Bên cạnh việc đánh giá cao sự chuẩn bị về hồ sơ tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, sự tham gia đầy đủ của các thành viên dự họp theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, đồng chí Đặng Thanh Sơn cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, cũng như ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Bộ Xây dựng về công tác theo dõi tình hình thi hàn pháp luật.
Cục Quản lý XLVPHC và Theo dõi THPL