Bản tin tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam - Số 7, tháng 11 năm 2012