Diễn đàn thoại chính sách pháp luật lần thứ nhất năm 2012

Diễn đàn thoại chính sách pháp luật lần thứ nhất năm 2012

Hoàn thiện pháp luật về quyền con người

 

Đồng chủ trì:                                       

  • Ông Hoàng Thế Liên - Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Giám đốc Dự án quốc gia
  • Bà Setsuko Yamazaki - Giám đốc quốc gia UNDP Việt Nam 
 

  (Tài liệu tiếng Việt)