Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 03 năm 2023

13/04/2023
Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 03 năm 2023 như sau:
I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH
Trong tháng 03 năm 2023, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như sau:
Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:
1. Quyết định số 07/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 03 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
II. HIỆU LỰC THI HÀNH, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN HÀNH VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. Quyết định số 07/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 03 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2023 và hết hiệu lực khi Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hết hiệu lực thi hành.
b) Sự cần thiết, mục đích ban hành:
- Sự cần thiết ban hành
Nghị quyết 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có quy định “Trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị thành phố Buôn Ma Thuột đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị của thành phố Buôn Ma Thuột theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện” .
Theo Quyết định số 1529/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 4, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk theo trình tự, thủ tục rút gọn.
- Mục đích ban hành văn bản
+ Tạo điều kiện cho tỉnh Đắk Lắk chủ động hơn trong công tác quản lý điều hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Qua đó huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách cũng như từ xã hội, người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp cho phát triển, nâng cao quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các địa phương, tạo thêm cơ hội về việc làm và tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân.
+ Đơn giản hóa quy trình, thủ tục góp phần rút ngắn thời gian thực hiện và sớm đưa quy hoạch điều chỉnh vào thực tiễn, khai thác tốt hơn các tiềm năng để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, các lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư, gia tăng hiệu quả đầu tư các dự án (do sớm đưa dự án vào triển khai, hoạt động).
c) Nội dung chủ yếu: Quyết định số 07/2023/QĐ-TTg ngày 27/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk gồm 8 Điều. Trong đó: (1) Điều 1. Thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ các quy hoạch chung xây dựng khu chức năng trong phạm vi ranh giới hành chính thành phố Buôn Ma Thuột và quy hoạch chung thánh phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; (2) Điều 2. Quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; (3) Điều 3. Quy định về lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; (4) Điều 4. Quy định về lấy ý kiến đối với nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; (5) Điều 5. Quy định về thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; (6) Điều 6. Quy định về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; (7) Điều 7. Quy định về cập nhật, công bố nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng và quy hoạch chung đô thị; (8) Điều 8. Điều khoản thi hành.
- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định: Thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Đối tượng áp dụng: (1) Bộ, ngành, cơ quan trung ương; (2) Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; (3) Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Sở Xây dựng); (4) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Các quy định chính: (1) Quy định về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị; (2) Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; (3) Quy định việc lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; (4) Quy định về thẩm quyền, nội dung, thời gian, hồ sơ thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; (5) Quy định về thẩm quyền, nội dung, thời gian phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; (6) Quy định về việc cập nhật, công bố nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung.
- Một số nội dung mới:
+ Về phạm vi điều chỉnh: Thí điểm phân cấp phê duyệt, trình tự thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ đối với 02 loại quy hoạch chung gồm: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo thẩm quyền theo Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.
+ Về trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Bổ sung mới quy định thí điểm phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung sau khi có ý kiến thống nhất Bộ Xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Hội đồng nhân dân cùng cấp về kết quả thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch (theo hình thức gửi Quyết định phê duyệt điều chỉnh).
+ Về việc lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch:
Tại Quyết định trích dẫn cụ thể quy định theo Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị về đối tượng cần lấy ý kiến, hình thức, thời gian lấy ý kiến, trong đó, nêu rõ việc tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia phải thực hiện đầy đủ, làm cơ sở hoàn chỉnh phương án quy hoạch, đảm bảo sự phù hợp, có tính khả thi, hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và cộng đồng. Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến là một thành phần của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung.
+ Về việc thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung: (1) Quy định cơ quan thẩm định là Sở Xây dựng - cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị quy định cơ quan thẩm định là Bộ Xây dựng); (2) Nội dung thẩm định được quy định theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị đảm bảo tính pháp lý, tính khả thi; ngoài ra, bổ sung việc thẩm định về sự phù hợp với quy chuẩn hiện hành về quy hoạch xây dựng và các quy chuẩn khác có liên quan; (3) Thời gian thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung: Quy định thời gian không quá 20 ngày sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị chưa có quy định về thời gian thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị là thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ có quy định thời gian thẩm định điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu chức năng không quá 25 ngày; đối với thẩm định điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị là thành phố trực thuộc trung ương không quá 30 ngày).
+ Về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung: (1) Theo phân cấp thí điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung. Trước khi phê duyệt phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng; (2) Quy định nội dung ý kiến thống nhất Bộ Xây dựng về căn cứ, điều kiện và nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung và sự phù hợp với quy chuẩn về quy hoach xây dựng, quy chuẩn khác có liên quan; quy định thời gian Bộ Xây dựng cho ý kiến thống nhất không quá 15 ngày sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định; quá thời hạn cho ý kiến mà Bộ Xây dựng không có ý kiến thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phê duyệt theo thẩm quyền được thí điểm phân cấp; (3) Quy định trường hợp có ý kiến khác nhau giữa Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo ý kiến của Bộ Xây dựng; (4) Quy định thời gian phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, không kể thời gian lấy ý kiến của Bộ Xây dựng (pháp luật hiện hành không quy định thời gian phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch); (5) Quy định Sở Xây dựng (cơ quan thẩm định) đóng dấu xác nhận hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đã được duyệt và hồ sơ quy hoạch đã cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch.
Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 03 năm 2023, Bộ Tư pháp xin thông báo./.

File đính kèm