Thông cáo báo chí một số kết quả công tác tư pháp chủ yếu quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp quý II/2022

28/04/2022
Trong Quý I, trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, Bộ Tư pháp đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt một số kết quả chủ yếu như sau:
I. KẾT QUẢ CHỦ YẾU CÔNG TÁC TƯ PHÁP QUÝ I/2022
1. Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời giải quyết các vấn đề để phù hợp với chủ trương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực; Bộ đã hoàn thành 07/07 nhiệm vụ có thời hạn thực hiện trong quý I/2022 theo Kế hoạch CCHC năm 2022. Bộ đã thực hiện xong 13 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành; đã trả lời 23 kiến nghị cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV (hoàn thành 100%) và nhiều kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.
2. Bộ Tư pháp đã phối hợp các Bộ, ngành để xây dựng đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ Chính phủ ký các Tờ trình[1] gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 18 dự án Luật và 02 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. Trên cơ sở các đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến để tổng hợp trình Quốc hội Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.
3. Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (Luật số 03/2022/QH15). Để triển khai thi hành Luật này, ngày 25/01/2022, Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung 09 Luật nêu trên. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã có Công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ đề nghị các cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động tổ chức quán triệt, phổ biến và xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thi hành các quy định có liên quan của Luật này. Trong lĩnh vực của mình, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện.
4. Công tác thẩm định được Bộ Tư pháp thực hiện bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Chất lượng công tác thẩm định VBQPPL ngày càng được nâng cao. Nội dung thẩm định ngày càng bao quát, thực chất hơn; chú trọng thẩm định tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, tính minh bạch, khả thi của các quy định trong dự án, dự thảo VBQPPL.
Trong Quý I/2022, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với: 41 dự án, dự thảo VBQPPL (gồm 04 dự án luật, 04 dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 20 dự thảo nghị định, 13 dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và 05 đề nghị xây dựng VBQPPL (gồm 03 đề nghị xây dựng luật, 02 đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội).
5. Trong Quý I, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 01 văn bản do Bộ Tư pháp trình là: Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027". Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành 03 Thông tư trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, hộ tịch và đấu giá tài sản (Chi tiết xin xem tại Mục III).
6. Thực hiện Quyết định số 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (tại Công văn số 1172/VPCP-PL ngày 24/02/2022 của Văn phòng Chính phủ), trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị và định hướng hoạt động năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Báo cáo số 20/BC-TCT ngày 28/01/2022, Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực của Tổ công tác đã xây dựng dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác và tổ chức họp triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổ công tác.
Theo Kế hoạch, năm 2022, Tổ công tác sẽ tập trung thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan thực hiện rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật, xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với đó, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác đã xác định 05 nhóm vấn đề mang tính liên ngành sẽ được Tổ công tác tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu, bao gồm: (i) Quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị; (ii) Một số nội dung cụ thể liên quan đến các luật: Bộ luật Dân sự, Luật Dầu khí, Luật Thủy lợi; (iii) Một số nội dung cụ thể liên quan đến các luật: Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Phí và Lệ phí; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Điện lực; (iv) một số nội dung cụ thể liên quan đến các luật: Luật Hợp tác xã, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Doanh nghiệp, Luật Quy hoạch; (v) quy định pháp luật về đấu giá tài sản.
7. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được thực hiện quyết liệt, phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng địa phương, theo đó, toàn Hệ thống THADS đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể:
- Kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng năm 2022 (tính từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/3/2022): Đã thi hành xong hơn 200.000 việc, đạt tỉ lệ hơn 49,00% với hơn 35.000 tỷ đồng.
Về thi hành án tín dụng ngân hàng: Đã thi hành xong gần 2.500 việc với hơn 11.000 tỷ đồng. Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Đã thi hành xong 715 việc tương ứng với hơn 9.000 tỷ đồng. Kết quả thi hành các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi: Đã tổ chức thi hành xong 45 vụ việc với gần 35.000 tỷ đồng.
Kết quả công tác theo dõi thi hành án hành chính: Các cơ quan THADS đã thực hiện thủ tục theo dõi đối với 262/262 bản án đã có quyết định buộc thi hành án của Tòa án. Các cơ quan hành chính đã thi hành xong 94 việc.
8. Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp đã tham mưu chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức thành công Phiên họp thứ nhất của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương tại Trụ sở Chính phủ; tham mưu Chủ tịch Hội đồng ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động, kế hoạch kiểm tra năm 2022 của Hội đồng và tập trung phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua. Theo đó trong năm 2022, Hội đồng tập trung cho ý kiến, chỉ đạo một số nội dung chính như: (i) Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2022, trong đó tập trung chỉ đạo kiện toàn Hội đồng các cấp; truyền thông chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội gắn với việc thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp để khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19, ổn định đời sống và phục hồi phát triển kinh tế; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2021 và năm 2022; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo; dịch bệnh, thiên tai; hội nhập quốc tế; các điều ước quốc tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; (ii) chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL năm 2012 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, nhất là chuẩn bị Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; (iii) thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL; (iv) chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL…
9. Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2022 kèm theo Quyết định số 93/QĐ-BTP ngày 24/01/2022, trong đó lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp là: (i) Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng; (ii) Lĩnh vực trợ giúp pháp lý.
10. Bộ Tư pháp đã thực hiện quy trình kiểm thử và kết nối thành công thêm 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong Quý, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) đã thụ lý và cấp hơn 11.000 phiếu LLTP, bảo đảm đúng và sớm thời hạn; đã phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ -V06, Công an cấp tỉnh hỗ trợ các Sở Tư pháp tra cứu, xác minh thông tin LLTP về án tích cho hơn 175.000 hồ sơ.
Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã giải quyết hơn 315.000 Phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên; Phiếu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự và Phiếu yêu cầu thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông.
11. Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp như đấu giá tài sản, giám định tư pháp, thừa phát lại… để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp nhằm khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
 Trong Quý, Bộ Tư pháp đã cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với 135 trường hợp; cấp, gia hạn giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho 03 luật sư nước ngoài; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đối với 59 trường hợp; cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên đối với 24 trường hợp; cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá đối với 01 trường hợp.
12. Bộ Tư pháp đã chủ trì thẩm định 09 điều ước quốc tế; góp ý 39 điều ước quốc tế; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “đại diện pháp lý” cho Chính phủ trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật; tiếp tục quản lý hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác về pháp luật do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP QUÝ II/2022
1. Triển khai sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2022.
2. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao liên quan đến Đề án xây dựng Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương ban hành “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
3. Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027".
4. Chỉ đạo, đôn đốc Hiệp hội công chứng viên Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ hai và tình hình Đại hội của các Hội công chứng viên địa phương.
5. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật: (i) theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan thực hiện rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật, xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật trọng tâm là các nhiệm vụ rà soát và xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo kiến nghị của Đảng đoàn Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan; (ii) chủ động tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo một số nhóm văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành.
6. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao năm 2022; tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; chủ động, tích cực tổ chức thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế để thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước.
III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÁC VĂN BẢN MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH DO BỘ TƯ PHÁP CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
1. Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027"
Trên cơ sở kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị 32-CT/TW), ngày 20/6/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80/KL-TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, trong đó đã xác định yêu cầu: “Bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa PBGDPL với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật”, “Kịp thời thông tin đầy đủ ngay từ khi soạn thảo các vấn đề có tác động lớn đến xã hội, các vấn đề được xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách, pháp luật”. Trong bối cảnh nước ta đang tiếp tục nỗ lực xây dựng và hoàn thiện pháp luật xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, việc tăng cường cơ chế dân chủ, công khai để mọi cá nhân trong xã hội đều có thể tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quản lý xã hội, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như tạo ra khuôn khổ pháp lý để các cơ quan nhà nước hoạt động tốt hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu của mọi tầng lớp Nhân dân.
Trên cơ sở đó, ngày 30/3/2022, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027". Đề án xác định mục tiêu tổng quát là tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thông qua các kênh thông tin, báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.
Trên cơ sở đó, Đề án đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện, cụ thể: (i) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách; (ii) Hoàn thiện chính sách, thể chế về công tác truyền thông dự thảo chính sách; (iii) Phát huy vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; (iv) Tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh về truyền thông dự thảo chính sách; (v) Xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách; (vi) Tổ chức triển khai các hình thức truyền thông về dự thảo chính sách; (vii) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; (viii) Huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách.
2. Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Thực hiện Điều 11, Điều 12, Điều 19 của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, để củng cố, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý, thuận lợi cho việc xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, triển khai thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến, thực hiện liên thông trực tuyến một số thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hộ tịch, tạo môi trường thuận lợi cho người dân thực hiện quyền đăng ký hộ tịch bằng các phương thức hiện đại, rút ngắn thời gian, chi phí thực hiện việc đăng ký hộ tịch.
Thông tư quy định một số nội dung chính: (i) việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, các cơ sở dữ liệu khác, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh; (ii) xử lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; (iii) Đăng ký hộ tịch trực tuyến, cấp bản sao trích lục hộ tịch điện tử, xác nhận thông tin hộ tịch; (iv) Số hóa, tạo lập bản ghi dữ liệu hộ tịch điện tử; (v) Ban hành biểu mẫu điện tử giấy tờ hộ tịch, hướng dẫn việc điều chỉnh thông tin hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
3. Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản thì sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá. Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức có tài sản đấu giá đã thực hiện tương đối nghiêm túc, đầy đủ việc thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Tuy nhiên, còn tình trạng một bộ phận người có tài sản khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đã đặt ra các tiêu chí “chủ quan”, chưa minh bạch, không trực tiếp liên quan việc tổ chức cuộc đấu giá mà có thể hướng đến tổ chức đấu giá đã được lựa chọn trước. Từ tình hình thực tiễn nêu trên, ngày 08/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Thông tư gồm có 10 Điều, 02 Phụ lục (Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản và Mẫu thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản) với các nội dung chính như sau: (i) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các nguyên tắc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; (ii) Nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; (iii) Thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; (iv) Đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; (v) Thông báo, hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; (vi) Các trường hợp người có tài sản đấu giá từ chối đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản; (vii) Trách nhiệm của người có tài sản, cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá…
4. Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động TTHC trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 24/02/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC. Sau hơn 6 năm triển khai thi hành Thông tư số 07/2014/TT-BTP, công tác đánh giá tác động TTHC trong xây dựng dự án, dự thảo văn bản QPPL đã dần dần đi vào nề nếp và có chất lượng. Thông tư số 07/2014/TT-BTP đã quy định bộ công cụ đánh giá tác động TTHC một cách cụ thể, khoa học giúp cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có liên quan có căn cứ để xem xét, kịp thời phát hiện những bất cập về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL; giúp cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL có thêm thông tin trước khi quyết định ký ban hành hoặc thông qua văn bản QPPL có quy định TTHC, đảm bảo mục tiêu chỉ ban hành và duy trì TTHC thật sự cần thiết, hợp pháp, hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) được ban hành  có nhiều quy định mới, mang tính nguyên tắc cần phải được hướng dẫn cụ thể để bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Luật. Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC cũng giao Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động TTHC trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản QPPL.
Trên cơ sở đó, ngày 10/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động TTHC trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư gồm các quy định mới như: (i) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá tác động của TTHC; (ii) Quy định về đánh giá tác động TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL; (iii) Quy định về đánh giá tác động TTHC trong soạn thảo dự án, dự thảo văn bản QPPL…
Trên đây là Thông cáo báo chí về một số kết quả công tác tư pháp chủ yếu Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp Quý II/2022, Bộ Tư pháp xin thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí./.
 
[1] Tờ trình số 53/TTr-CP ngày 28/02/2022 của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Tờ trình số 96/TTr-CP ngày 24/3/2022 của Chính phủ về việc Đề nghị bổ sung dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Tờ trình số 01/TTr-CP ngày 29/3/2022 của Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tờ trình số 113/TTr-CP ngày 07/4/2022 của Chính phủ đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Tờ trình số 117/TTr-CP ngày 09/4/2022 đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Tờ trình số 124/TTr-CP ngày 14/4/2022 đề nghị đưa dự án Luật Phát triển công nghiệp vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.


File đính kèm