Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 04/8 đến 10/8/2014

04/08/2014
 

Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Bộ luật Dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật tổ chức Quốc hội; Luật Bầu cử; Đề án thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý; Đề án thành lập Trung tâm thông tin thống kê cơ sở dữ liệu; Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc về phối hợp quản lý công tác Hòa giải ở cơ sở.