Kết quả thi tuyển công chức dự bị làm công tác tin học của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Ngày 27 tháng 12 năm 2007, Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị làm công tác tin học của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã họp thông qua kết quả thi tuyển