Thông báo tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị làm công tác tin học tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm của Bộ Tư pháp tổ chức tuyển dụng người vào làm việc đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và có đủ các điều kiện sau đây: