Các mẫu phiếu, hợp đồng, văn bản về bất động sản ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT

1.1. Các mẫu sử dụng cho Phòng Công chứng:

Mẫu số 01/PYC

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản

Mẫu số 02/PH

Phiếu hẹn

Mẫu số 03/PYCCC

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu số 04/PCC

Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu số 05/HĐCĐ

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp   của hộ gia đình, cá nhân

Mẫu số 06/HĐCN

Hợp đồng chuyển như­ợng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 07/HĐCN

Hợp đồng chuyển nh­ượng quyền sử dụng đất

Mẫu số 08/HĐMB

Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 09/HĐMB

Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

Mẫu số 10/HĐTA

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 11/HĐTA 

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Mẫu số 12/HĐTA

Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 13/HĐTA

Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung c­ư

Mẫu số 14/HĐT

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 15/HĐT

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Mẫu số 16/HĐT

Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 17/HĐT

Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư­

Mẫu số 18/HĐTC

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 19/HĐTC

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Mẫu số 20/HĐTC

Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 21/HĐTC

Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung c­ư

Mẫu số 22/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 23/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Mẫu số 24/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 25/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Mẫu số 26/HĐUQ

Hợp đồng uỷ quyền

Mẫu số 27/DC

Di chúc

Mẫu số 28/VBPC 

Văn bản phân chia tài sản thừa kế

Mẫu số 29/VBN

Văn bản nhận tài sản thừa kế

Mẫu số 30/VBTC

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

1.2. Các mẫu sử dụng cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

Mẫu số 31/PYC

Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

Mẫu số 32/PH

Phiếu hẹn

Mẫu số 33/PYCCC

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu số 34/PCC

Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu số 35/HĐCĐ

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp   của hộ gia đình, cá nhân

Mẫu số 36/HĐCN

Hợp đồng chuyển như­ợng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 37/HĐCN

Hợp đồng chuyển nh­ượng quyền sử dụng đất

Mẫu số 38/HĐMB

Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 39/HĐMB

Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

Mẫu số 40/HĐTA

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 41/HĐTA 

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Mẫu số 42/HĐTA

Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 43/HĐTA

Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung c­ư

Mẫu số 44/HĐT   

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 45/HĐT

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Mẫu số 46/HĐT

Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 47/HĐT

Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư­

Mẫu số 48/HĐTC

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 49/HĐTC

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Mẫu số 50/HĐTC

Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 51/HĐTC

Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung c­ư

Mẫu số 52/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 53/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Mẫu số 54/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 55/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Mẫu số 56/HĐUQ

Hợp đồng uỷ quyền

Mẫu số 57/DC

Di chúc

Mẫu số 58/VBPC

Văn bản phân chia tài sản thừa kế

Mẫu số 59/VBN

Văn bản nhận tài sản thừa kế

Mẫu số 60/VBTC

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

Mẫu số 61/SCT

Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch

1.3. Các mẫu sử dụng cho Ban quản lý:

Mẫu số 62/PYC

Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản

Mẫu số 63/PH

Phiếu hẹn

Mẫu số 64/PYCCC

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu số 65/PCC

Phiếu cung cấp thông tin địa chính