Danh mục các biểu mẫu hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP)

 
Số
TT
 
TÊN MẪU
 
KÝ HIỆU
 
Mục I
 
01
Giấy khai sinh (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
02
Giấy khai sinh (Bản sao ) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
03
Giấy khai sinh (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
04
Giấy khai sinh (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
05
Giấy khai sinh (Bản chính - Cấp lại) - mẫu sử dụng tại UBND cấp huyện
06
Giấy khai sinh (Bản chính - Cấp lại) - mẫu sử dụng tại
 Sở Tư pháp
07
Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
08
Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
09
Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
10
Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
11
Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
12
Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
13
Giấy chứng tử (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
14
Giấy chứng tử (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
15
Giấy chứng tử (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
16
Giấy chứng tử (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
 
Mục II
 
01
Giấy chứng sinh
02
Tờ khai đăng ký lại việc sinh
03
Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh
04
Tờ khai đăng ký kết hôn
05
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn
06
Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN cư trú ở trong nước)
07
Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN đang cư trú ở nước ngoài)
08
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN cư trú ở trong nước)
09
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN đang cư trú ở nước ngoài)
10
Tờ khai đăng ký lại việc tử
11
Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi
12
Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
13
Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
14
Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
15
Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
16
Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
17
Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
18
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
19
Giấy cử người giám hộ
20
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
21
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
22
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
23
Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
24
Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ
25
Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
26
Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
27
Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
28
Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
29
Tờ khai đăng ký việc nhận con
30
 Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha mẹ)
31
 Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa
thành niên)
32
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
33
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
34
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
35
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện
36
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện
37
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) - mẫu sử dụng tại
 Sở Tư pháp
38
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) - mẫu sử dụng tại
 Sở Tư pháp
39
Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
40
Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước)
41
Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài)
42
Sổ đăng ký khai sinh
43
Sổ đăng ký kết hôn
44
Sổ đăng ký khai tử
45
Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi
46
Sổ đăng ký việc giám hộ
47
Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
48
Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch
49
Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân